Muzeum na facebooku

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2008

 

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

 

Komentář k výsledku hospodaření za rok 2008

 

Odborná činnost muzea:

 

 • 1) Ředitelka MPvT PhDr.Milada Ryšánková vydala dne 4.1. 2008 „Příkaz kmimořádné inventarizaci celé sbírky"( podle zákona č.122/2000 Sb., § 12 a podle prováděcích a metodických pokynů MKČR) všem odborným zaměstnancům a kurátorům pracujícím se sbírkovým fondem, a to z následujících důvodů:

a) k 31.12.2007 byla zrušena  příspěvková organizace Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, IČO 371904 , jejíž zřizovatelem byl Královéhradecký kraj ,a zřízena nová příspěvkové organizace Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, IČO 75119153 k 1.1.2008, jejímž zřizovatelem je Město Trutnov

b) z důvodu  rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/23/1461/2007 odstavec II, bod 3,  navrátit sbírkový fond z bývalého muzea a františkánského kláštera v Hostinném zpět do města Hostinné - tyto sbírky jsou rozptýleny v celém fondu a lze je řádně vyčlenit pouze při celkové inventarizaci

c) k 1.2.2009 oznámila svůj odchod z řádného pracovního poměru do starobního důchodu zástupkyně ředitelky a hlavní správce sbírek Marcela Orsáková

d) k 1.3.2009 oznámila složení funkce ředitelky PhDr.Milada Ryšánková.

 

 • 2) Výstavní činnost:

1)Do 31.1.2008   vánoční výstava „Z říše loutek" - návštěvníků 462 osob

2)14.2.  - 14.3. výstava Vincenta Hložníka „J.W.Goethe - Faust" ke 200.výročí prvního vydání tohoto díla ve spolupráci s ředitelem Slovenského literárného múzea v Martině PhDr.Jozefem Beňovským, PhDr.Helenou Noskovou ,CSc., vědeckou pracovnicí Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a účasti kulturního atašé Velvyslanectví SR v Praze pana Igora Otčenáše na derniéře -  návšt. 173 osob

3)6.11. Výstava fotografií „Židovské hřbitovy" v rámci celostátního festivalu Devět bran

 

- kromě dvou  akcí začátkem roku byl plán   krátkodobých výstav  zrušen vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (  výstava z děl ak.mal. Dany Holé, výstava zbraní, hasičská výstava). Nadále je zpřístupněna trvalá expozice „Bitva u Trutnova 27.6.1866", v omezené míře expozice „Poklady minulosti" - značná část exponátů pochází z Hostinného a je postupně z prostoru vyjímána.

Počet návštěvníků expozic činí              4.011 osob

 

Přednášková činnost:

V tomto roce bylo uskutečněno 15 přednášek z historie pro základní,učňovské a střední školy, a to na téma:

1)Válka 1866

2) Dekrety prezidenta E.Beneše

3) Ekonomické důsledky války 1866 pro střední Evropu.

Přednášející Mgr.Vlasta Burešová, celkový počet posluchačů 178 osob.

 

3)Inventarizace 

 

 Prostory klenbových sálů v přízemí, určené pro krátkodobé sezónní výstavy, jsou používány jako mezisklad, kde se shromažďují sbírkové předměty pro Hostinné a jsou zde přechodně uchovávány před vlastním odvozem. Balení, přenášení a transport auty si   zajišťují pracovníci Města Hostinné.

 • a) průběžné výsledky revizí: bylo zrevidováno cca9.500 inventárních čísel,

           (z celkového počtu 15.769 čís.) z tohot cca 1.500 i.č. pro Hostinné

 • b) do současné doby bylo uskutečněno 15 převozů částí sbírkového fondu do Hostinného - viz protokoly o předávání sbírkového fondu dle Usnesení ZK/

           23/1461/2007 Královéhradeckého kraje

4)- příprava a realizace konference Historiografie Trutnovska dne 19.1.2008 ve Staré  radnici  (spolupořadateli SOA Trutnov a Vlastivědný kroužek Krkonoš a Podkrkonoší)  za MPvT Mgr.Vlastimil Málek a Mgr.Václav Horák - zúčastnilo se cca 50 osob z řad odborníků a odborné veřejnosti.

 - 14.1.2008 bylo provedeno odbornou firmou školení zaměstnanců požární ochrany a   bezpečnosti práce

  

5)12.3.2008 byla založena Vědecká rada Muzea Podkrkonoší v Trutnově (členové prof.

PhDr.Zdeněk Jirásek CSc., prof.RNDr.Karel Martínek, DrSc., prof.PhDr.Vladimír Wolf, doc.PhDr.Radek Fukala, Ph.D., Ing.Theodor Lokvenc, CSc., Ing.arch. Blanka Tomková, PhDr.Milada Ryšánková, Mgr.Vlastimil Málek).

           

6)Činnost jednotlivých odborných zaměstnanců:

a)Mgr.Vlastimil Málek - průběžná inventarizace a revize fondu výtvarného umění, vyčleňování sbírkových předmětů (dále SP) pro převod do Hostinného, podíl na konferenci Historiografie Trut., redakční práce na sborníku z této konference (vyjde koncem roku), členství v radě obnovovaného sborníku Krkonoše-Podkrkonoší - vyjde v r.2009, členství ve Vědecké radě MPvT (tajemník), absolvování kurzu k programu CESik a komunikaci s Centrální evidencí sbírek MK ČR v Moravském zemském muzeu, konzultace k výuce regionálních dějin (Muzeum Žacléř), zpracování Souhrnného obsahu a autorského rejstříku Sborníčků č. 1- 6. - propagace činnosti muzea a popularizace regionální historie v tisku: „Historici se setkali v trutnovské radnici".Krkonošský deník 2008,č.20,s.7, „Historiografie Trutnovska", Radniční listy (Trutnova) 2008 č. 2, s.8,  Střípek z duchovního života Chvalče na počátku 20.století, in: Chvalečák. Informační zpravodaj OÚ Chvaleč,č.5/2008, Kde Hledat záhadný Sichtenstein, in: Zprávy památkové péče, č.6/2008, člen redakční rady pro zpracování publikace Uliční názvosloví města Trutnova, konzultace při přípravách publikace k výuce regionálních dějin (městské muzeum Žacléř), práce s badateli  - metodická pomoc a konzultace pro diplomanty a seminární práce studentů se vztahem k regionu Trutnovska - celkem 22 osob

b)Mgr.Václav Horák - průběžná inventarizace a revize sbírky militárií, vyčleňování SP pro převod do Hostinného,podíl na konferenci Historiografie Trutnovska, ve kterém příspěvek „Anton Blaschka a jeho význam pro poznání dějin Podkrkonoší",dále   redakční práce na sborníku z této konference, účast na konferenci Mortui immortales 3.6.08 v Praze v Ústavu dějin umění AV ČR, spolupráce s katedrou historie FF Univerzity JEP - vypracování oponentského posudku diplomové práce Romana Reila „Dolování černého uhlí v Radvanicích na Trutnovsku v letech 1804-1994, členství v radě obnoveného sborníku Krkonoše-Podkrkonoší, odb.článek „Popis zvonů kostela Narození Panny Marie v Trutnově z roku 1770, in: Acta Universitatis Reginaehradecensis, Facultas paedegogica - Humanista I, HK 2008, s.299-305., práce s badateli - metodická pomoc a konzultace pro profesionální historiky, laické badatele, diplomanty a studenty v oblasti regionální historie, numismatiky, faleristiky a pomocných věd historických - celkem 28 osob

c) Marcela Orsáková, hlavní správce sbírek a zástupce ředitelky - zpracování výkazů pro MK ČR, zpracování agendy pro CES MK ČR, průběžná inventarizace sbírky hodin, vyčlenění části pro Hostinné, vyčleňování fondu výtvarného umění (s Mgr.Málkem) vvprůběhu celého roku, zpracovávání sbírkových předmětů do II.stupně podsbírky - celkem hraček 425 ks., předání funkce hlavní správce sbírkového fondu Mgr.Jitce Lukáškové (viz namátková inventarizace vybraného okruhu sbírkových předmětů) a k1.2.2009 ukončení pracovního poměru

d) PhDr.Milada Ryšánková - jednání směstským úřadem vHostinném, dohodnut způsob předávání sbírek a zpracován přibližný harmonogram převozu sbírek, průběžná inventarizace a revize fondu etnografie (cca 2/3 sbírkového fondu tvoří etnografie), vyčleňování sbírkových předmětů pro Hostinné , protokolární předávání všech vyčleňovaných sbírek pro Hostinné, založení VR MPvT, příprava a organizace výstavy „Vincent Hložník - J.W.Goethe - Faust", účast a podíl na organizování konference Historiografie Trut., výběr 2 významných artefaktů na restaurování pro budoucí stálou expozici, a to figurálního včelího úlu vpodobě anděla zkonce 19.století (akvizice zroku 2006) spolu storzem dřevěného vodovodu - starý fond (16.-17.stol.) krestaurování a konzervování do Technického muzea vBrně do specializovaných dílen (původně dohodnutý termín předání ke konzervaci podzim 2007 byl zdůvodu reorganizace posunut), akvizice 1 SP mimořádné hodnoty - broušená konvice zčirého skla a se stříbrným kováním, vídeňská práce konce 19.století, vztahující se khistorii trutnovských ostrostřelců - v současné době samostatně vystavena v prostorách MPvT ve 2. podlaží,

e) Mgr.Jitka Lukášková - v době od 1.1. do 31.5.2008 zrevidován veškerý fond odd.archiv 2.054 SP, ztoho vyčleněno pro Hostinné 273 SP. Od 1.6.2008 odchod na mateřskou dovolenou, 15.prosince 2008 návrat zmateřské dovolené, na zkrácený úvazek - nadále kurátorkou fondu archiv, převzetí funkce správce sbírek po Marcele Orsákové, která skončila pracovní poměr k1.2.2009 = přebírání celého sbírkového fondu vprůběhu 5 týdnů včetně namátkové inventarizace (viz),

f) Jaroslava Čapková ( knihovnice a pokladní)- nákup odb. publikací celkem 238 př.č., zahájení revize knižního fondu, péče o webové stránky MPvT, péče a koordinace prací týkajících se počítačové sítě (kontakt s odbornou firmou), spolupráce s Národní knihovnou ČR (dodávání katalogizačních záznamů do celostátního systému Caslin) na zahájení dodávání dat do Souborného katalogu ČR, spolupráce s agenturou ISBN (kompletace předělených číselných řad), účast na konferenci Historiografie Trutnovska, zahájení prací na zpracování muzejních videozáznamů - nový grafický program, zpracování nového elektronického distribučního seznamu adresátů pozvánek na vernisáže (náhrada za klasické obálkové pozvánky), výběr a vypracování seznamu unikátních monografií z našeho knihovního fondu pro budoucí digitalizaci - nabídka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, účast na mezinárodním semináři v Brně o budoucnosti knihoven a paměťových institucí a celostátním semináři knihovníků muzeí a galerií v Plzni, dále vedení pokladny, vypracování nové směrnice vedení pokladny dle novelizovaných předpisů, práce s badateli - celkem 123 osob

g) Mgr.Hana Burdychová - revize fondu archeologie a fotoarchivu, akvizice fotografií 33 kusů a 9 př.č. archeologie, vterénní archeologii provedeno cca 30 akcí, administrativa spojená svýkonem archeologické památkové péče - 16 vyjádření ke stavbám pro stavební řízení, historické rešerše Dračí uličky vTrutnově, účast na archeol.semináři vChebu, vterénní archeologii provedeno 15 sběrů, provedeno základní očištění ztěchto sběrů, práce sbadateli - celkem 5 osob

Celkový počet návštěvníků, badatelů a posluchačů přednášek 4.367 osob.

 

3) Hospodářská činnost:

 • a) Oprava a modernizace osvětlení klenbových výstavních sálů
 • b) Nákup sbírek - nábytek, obrazy, fotografie, umělecko-průmyslové předměty celkem vhodnotě 32.492,-Kč
 • c) Vydání sborníku Krkonoše-Podkrkonoší - Historiografie Trutnovska, supplementum 8 78.916,-Kč
 • d) Reedice úspěšné publikace Oty Holuba Trutnovští hraničáři 5.995,-Kč
 • e) Nákupy vysavače, kancelářského nábytku, regálů do knihovny, lednice do restaurátorské dílny cca 55.000,-Kč
 • f) Pravidelné čištění svodů, okapů a kontroly střechy celého objektu
 • g) Nákup odborných publikací a periodik do muzejní knihovny 43.000,-Kč
 • h) Pravidelné revize elektrických rozvodů, zařízení, hasičského vybavení a zabezpečovacího systému
 • i) Nákup a instalace odvzdušňovacích ventilů 12.300,-Kč
 • j) Dle původního záměru a dohody sprováděcí firmou Vrapo Trutnov byla oprava omítek na průčelní straně MPvT a straně ke kostelu vyčíslena na 170.000,-Kč, stouto sumou bylo předem počítáno dorozpočtu na rok 2008. Firma však vdobě před započetím prací oznámila zvýšení nákladů na 250.000,- Kč, sčímž jsme nesouhlasili a vrozpočtu by tyto vícenáklady chyběly. Proto jsme od záměru upustili a omítka byla opravena pouze lokálně.
 • k) Činnost vobdobí leden/únor 2009 - havárie horkovodu - zkorodované potrubí pod podlahou restaurátorské dílny, velký únik vody ze systému - oprava

 

 4) Personální stav:

V MPvT je zaměstnáno 12 fyzických osob na trvalý pracovní poměr, 4 osoby na dohodu o pracovní činnosti:

 • 1)PhDr.Milada Ryšánková, ředitelka a etnografka
 • 2)Marcela Orsáková, zástupkyně řed. a hlavní správce sbírkového fondu,1.2.2009ukončen pracovní poměr
 • 3)Miroslava Jungová, hlavní ekonomka
 • 4)Anna Šimková, účetní, majetková správa, zapisovatelka sbírek do přírůstkových
 • knih dle zákona č. 122/2000 Sb., zkrácený úvazek
 • 5)Mgr.Hana Burdychová, archeoložka, kurátorka archeologie a fotoarchívu, odešla na
 • mateřskou dovolenou k16.2.2009
 • 6)Mgr. Jitka Lukášková, historička, kurátorka archívu, k1.6.2008 odchod na
 • mateřskou dovolenou, 15.12.2008 opětovný návrat a převzetí funkce hlavního
 • správce sbírek - pracuje na zkrácený úvazek
 • 7)Mgr.Václav Horák, historik, kurátor militárií a faleristiky
 • 8)Mgr.Vlastimil Málek, historik(specializace kulturněhistorická regionalistika),
 • kurátor fondu výtvarného umění
 • 9)Jaroslava Čapková, knihovnice, péče o počítač. síť, pokladní
 • 10)Vlasta Novotná, průvodkyně a pom. konzervátorka, zkrácený úvazek
 • 11)Stanislav Rykala, průvodce (němčina), technický pracovník, správce objektu a
 • referent požární ochrany, zkrácený úvazek
 • 12)Stavra Popova, uklizečka, zkrácený úvazek

  zaměstnanci na Dohodu o pracovní činnosti:

 • Mgr.Vlasta Burešová, průvodkyně, němčina
 • Mgr.Lenka Luňáčková, průvodkyně,
 • Irena Hladíková, průvodkyně, němčina

  Zpracovala: PhDr.Milada Ryšánková   v Trutnově dne 20.1.2009

o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka