Zřizovací listina

MĚSTO TRUTNOV
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
ZŘIZOVACÍ LISTINA
Muzea Podkrkonoší v Trutnově

Čl. I
Zřizovatel
Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360
vydává
podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a na základě usnesení Zastupitelstva města Trutnova číslo 2009-302/6 ze dne 23. 11. 2009 tuto zřizovací listinu příspěvkové organizace (dále jen „listina").

Čl. II
Název, sídlo, IČ organizace
Název organizace: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Sídlo organizace: Školní 150, 541 01 Trutnov
IČ: 75119153

Čl. III
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, příspěvková organizace (dále jen „organizace") je právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou v rozsahu vymezeném zákonem č. 250/2000 Sb., souvisejícími právními předpisy a touto listinou.


Čl. IV
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace
1. Vymezení hlavního účelu:
Hlavním účelem a posláním organizace je plnit funkci muzea (včetně standardizovaných veřejných služeb, poskytovaných muzeem podle zák. č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů) ve smyslu platných právních předpisů o ochraně sbírek muzejní povahy. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.

2.Předmět činnosti
V souladu se svým posláním vyvíjí organizace tyto hlavní činnosti:
a) Shromažďuje a eviduje sbírky hmotných dokladů vývoje prehistorie a historie, zejména z území okresu Trutnov, v oborech archeologie, etnografie, historie a dalších pomocných věd a sbírku tvoří na základě vědeckých metod a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
b) Zpřístupňuje sbírky formou stálých expozic a krátkodobých výstav na území České republiky i v zahraničí.
c) Provádí konzervátorské práce sbírkových předmětů.
d) Poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a provozuje veřejnou základní knihovnu se specializovaným knihovním fondem.
e) Provádí propagaci, veřejnou osvětu formou publikační činnosti, vydávání periodických a neperiodických publikací, nabídky upomínkových předmětů a dalších reklamních předmětů, distribuce propagačních a informačních materiálů vydávaných zřizovatelem nebo organizacemi zřizovatele v prostorách muzea.
f) Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s ostatními subjekty nebo dle konkrétního požadavku zřizovatele kulturní a vzdělávací programy, výstavy, odborné konference, sympozia a semináře, vše s výlučným zaměřením na historii a její pomocné vědy.
g) Poskytuje odbornou a metodickou pomoc orgánům veřejné správy, zpracovává posudky, expertízy a rešerše, poskytuje informace široké veřejnosti a jednotlivcům.
h) Při výkonu své činnosti spolupracuje v případě potřeby s muzei, galeriemi, archivy, vysokými školami, s Akademií věd České republiky a s dalšími, jak tuzemskými, tak zahraničními partnery. Je oprávněna vstupovat do profesních sdružení.
i) Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky provádí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách dotčených terénními zásahy. Podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péči o movité archeologické nálezy.

Čl. V
Rámec a podmínky doplňkové činnosti organizace
1. Při realizaci doplňkové činnosti je organizace povinna dodržovat stávající platnou právní úpravu, zejména živnostenského zákona, obchodního zákoníku, zákoníku práce, daňových zákonů a zákona o účetnictví.
2. Provozování doplňkové činnosti se organizaci povoluje za těchto podmínek:
a) doplňková činnost musí navazovat na hlavní účel, pro který byla organizace zřízena,
b) doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů organizace, stránka 2 ze 7
c) doplňková činnost musí být v účetnictví sledována odděleně od hlavní činnosti,
d) výsledkem hospodaření doplňkové činnosti ke dni řádné účetní závěrky nesmí být ztráta,
e) zisk z doplňkové činnosti využije organizace jen ve prospěch své hlavní činnosti.

3. Předmětem doplňkové činnosti organizace je:
- pronájem nebytových prostor,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 - 3 živnostenského zákona,
- pořádání kurzů, školení.

Čl. VI
Statutární orgán organizace
1. Statutárním orgánem je ředitel, který je do funkce jmenován na základě výběrového řízení zřizovatelem a zřizovatelem je také odvolávaný.
2. Ředitel plní úkoly vedoucího zaměstnance a je oprávněn organizaci zastupovat navenek, jednat jejím jménem ve všech záležitostech týkajících se činnosti organizace v souladu se zřizovací listinou a dalšími právními předpisy, a to tak, že k názvu organizace připojí vlastnoruční podpis. Dále plní veškeré úkoly vyplývající z práv a povinností zaměstnavatele v souladu se zákoníkem práce.
3. Ředitel rozhoduje o vytvoření vnitřní struktury organizace, vydává organizační řád, pracovní řád a další vnitřní předpisy organizace. Organizační řád a jeho změny schvaluje zřizovatel. Při řízení organizace ředitel odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré právní předpisy a respektovány zásady a směrnice vydané zřizovatelem.
4. Ředitel jmenuje svého zástupce, který v době jeho nepřítomnosti jedná za organizaci v rozsahu zmocnění a oprávnění stanoveném ředitelem.
5. Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán vědeckou radu muzea a poradní sbor pro sbírkotvornou činnost a jmenuje a odvolává jejich členy.

Čl. VII
Vymezení majetku, se kterým organizace hospodaří
1. Organizace hospodaří s majetkem předaným k hospodaření zřizovatelem, majetkem získaným vlastní činností, který nabývá pro svého zřizovatele, (obojí dále jen „svěřený majetek") a majetkem vlastním.
2. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel svěřil organizaci k hospodaření, je uvedeno v příloze k této zřizovací listině.
3. Organizace vlastní činností nabývá majetek svým jménem pro svého zřizovatele a získává k němu právo hospodaření.
4.Organizace může do svého vlastnictví nabývat pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to:
a) bezúplatným převodem od zřizovatele, stránka 3 ze 7
b) darem - organizace může přijímat peněžité dary účelově neurčené v neomezené výši, v případě účelových peněžitých darů a ostatních darů pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele,
c) děděním, bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele je organizace povinna dědictví odmítnout,
d) jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele.

5. Nevyplývá-li výslovně z příslušného právního úkonu, že organizace má nabýt majetek svým jménem do svého vlastnictví dle odstavce 4 tohoto článku, platí, že organizace má na základě tohoto právního úkonu nabýt majetek svým jménem pro svého zřizovatele získat k němu právo hospodaření dle odstavce 3 tohoto článku.

Čl. VIII
Vymezení majetkových práv a povinností organizace
1. Organizace je povinna svěřený majetek včetně majetku získaného její vlastní činností a majetek, který získala do vlastnictví dle Čl. VII odst. 4 této listiny, spravovat pro účel, k němuž byla zřízena. Tento majetek je povinna efektivně a ekonomicky využívat, pečovat o jeho ochranu a zvelebení. Stav a pohyb majetku zachycuje v účetnictví a vede o něm řádnou evidenci. Při nakládání s majetkem je povinna dodržet povinnosti uložené zřizovatelem.
2. S nemovitostmi nesmí organizace nakládat, nemůže je zcizit, vložit do podnikání, nesmí jimi ručit, zatížit je věcnými břemeny, zástavními právy, dluhy ani jinými povinnostmi. Svěřený nemovitý majetek nebo jeho části na dobu delší než 29 dnů organizace pronajímá nebo poskytne jako výpůjčku jen jménem zřizovatele, a to na základě a podle podmínek rozhodnutí zřizovatele učiněného v souladu se zákonem o obcích. Organizace je povinna dbát na efektivní využití všech prostor a částí nemovitostí. Prostory nebo části nemovitostí, které nebude sama využívat nebo k nimž nájem či výpůjčka skončí, zřizovateli včas předem oznámí.
3. S dlouhodobým hmotným movitým a s dlouhodobým nehmotným majetkem může organizace nakládat, tento majetek převzít, věcně jej zatížit nebo přenechat jinému subjektu k užívání jen na základě rozhodnutí zřizovatele. Nabývat tento majetek může organizace po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, který se poskytuje vždy pro jeden právní úkon.
4. Nakládání s drobným dlouhodobým hmotným majetkem, drobným dlouhodobým nehmotným majetkem a ostatním majetkem je v kompetenci organizace, nestanoví-li zákon nebo zřizovatel jinak.
5. Pokud se stane majetek pro organizaci trvale nepotřebný, nabídne ho přednostně zřizovateli. Pokud zřizovatel písemnou nabídku odmítne, lze majetek převést na třetí osobu jen s jeho předchozím písemným souhlasem.
6. Organizace je povinna o veškerý majetek řádně pečovat a vést o něm předepsanou evidenci; dále je povinna jej spravovat podle provozních předpisů a udržovat jej tak, aby jeho fyzický a technický stav odpovídal obvyklému opotřebení a nebyla neúměrně snižována jeho hodnota.

7. Organizace je povinna pečovat o zachování majetku. Majetek musí být ochráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Organizace zajišťuje provádění revizí a je povinna zajistit pojištění majetku (kromě pojištění svěřených nemovitostí, které zajišťuje zřizovatel), zejména proti krádeži, živelní pohromě, dále havarijní pojištění a povinné ručení u vozidel a pojištění proti úrazu jiné osoby v objektech organizace.
8. Organizace je povinna chránit majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení.

Čl. IX
Finanční vztahy a hospodaření organizace
1. Finanční vztah organizace k rozpočtu zřizovatele a odvodová povinnost je stanovena vždy na každý kalendářní rok zřizovatelem, a to jako závazný ukazatel pro organizaci.
2. Bezprostředně po sdělení závazných ukazatelů rozpočtu zřizovatele vyhotoví organizace návrh finančního plánu, který předkládá ke schválení. V jeho rámci může zřizovatel stanovit další podrobnější závazné ukazatele hospodaření organizace, ta je povinna se jimi řídit. Pravidelné vyhodnocování plnění finančních plánů je součástí kontroly hospodaření organizace.
3. Organizace hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností, prostředky získanými z rozpočtu zřizovatele nebo jeho prostřednictvím, dotacemi získanými z jiných rozpočtů, prostředky svých peněžních fondů a peněžitými dary.
4. Zřizovatel poskytuje organizaci příspěvek na její provoz v návaznosti na její výkony nebo jiná kritéria potřeb, a to dle rozhodnutí zřizovatele.
5. Organizace je povinna vést účetnictví ode dne svého vzniku až do dne svého zániku v rozsahu stanoveném zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy.
6. Organizace účetně odepisuje dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
7. Výnosy z pronájmu movitého majetku a krátkodobého pronájmu (do 29 dnů včetně) nemovitého majetku jsou příjmem organizace. Výnosy z dlouhodobého pronájmu (na dobu delší než 29 dnů) jsou příjmem organizace, nestanoví-li zřizovatel v jednotlivých případech jinak. Výnosy z prodeje drobného dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a zásob jsou příjmem organizace. Nestanoví-li zřizovatel jinak, jsou výnosy z prodeje ostatního majetku příjmem organizace.
8. Organizace trvale sleduje a kontroluje, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečuje, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
9. Nestanoví-li tato listina nebo zřizovatel jinak, organizace se zavazuje a jedná vlastním jménem na vlastní odpovědnost; za závazky organizace zřizovatel odpovídá, pokud k nim přistoupí na základě písemného přistoupení k závazku dle § 533 nebo převzetí dluhu dle § 531 občanského zákoníku. Vznikne-li průběžně potřeba podléhající výhradám zákona o obcích nebo zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je organizace povinna požádat zřizovatele o předchozí souhlas.
10. Organizaci může zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu v případě, že
a) její plánované výnosy překračují její plánované náklady, a to jako závazný ukazatel rozpočtu
b) její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba užití podle rozhodnutí zřizovatele

11. Zřizovatel uloží organizaci odvod v případě, že se organizace dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.

Čl. X
Závěrečná ustanovení
1. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
2. Organizace byla zřízena ke dni 1. 1. 2008 na základě usnesení Zastupitelstva města Trutnova číslo 2007-359/7 ze dne 17. 12. 2007.
3. Tato listina nahrazuje předchozí zřizovací listinu ze dne 30. 9. 2009 vydanou na základě usnesení Zastupitelstva města Trutnova číslo 2009-247/4 ze dne 29. 9. 2009
4. Tato listina nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2009.
5. Další práva a povinnosti zřizovatele a organizace, pokud nejsou stanoveny v této listině, se řídí příslušnými právními předpisy.
6. Odkazy na právní předpisy uvedené v této listině se vztahují k jejich současně platnému znění včetně souvisejících a prováděcích předpisů.
7. Změny a doplňky této listiny provádí zřizovatel číslovanými dodatky.
8. Tato listina je pořízena ve 4 vyhotoveních stejné právní síly. Po dvojím vyhotovení obdrží zřizovatel a organizace.
9. Nedílnou součástí listiny je příloha dle níže uvedeného textu.

Příloha:
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel svěřil organizaci k hospodaření.
V Trutnově dne 24. 11. 2009
Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova
místostarosta města Trutnova
Mgr. Tomáš Hendrych v. r.
Příloha k zřizovací listině příspěvkové organizace
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který zřizovatel svěřil organizaci k hospodaření.
1. Budovy, stavby, pozemky
a) budova čp. 150 v části obce Vnitřní Město, ulice Školní, obec Trutnov na st.p.č. 107 Trutnov se st.p.č.107 o výměře 1 134 m2;
b) kanalizace, revizní šachta, opěrná zeď parkoviště, zábradlí parkoviště, dlažba parkoviště, dlažba atria na st.p.č.107
Nemovitosti uvedené pod písm. a) jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Trutnově na listu vlastnictví č. 10001, pro katastrální území a obec Trutnov.

Nemovitosti zůstávají i nadále ve vlastnictví zřizovatele.
2. Sbírkové předměty muzejní povahy
Sbírkové předměty v podrobném výčtu uvedeném v protokolu o předání sbírkových předmětů muzejní povahy do správy organizace ze dne 20. 12. 2007
3. Ostatní majetek
Ostatním svěřeným majetkem je veškerý majetek neuvedený v bodech 1. a 2., který je evidován v účetnictví organizace ke dni účinnosti této zřizovací listiny s výjimkou majetku, ke kterému získala organizace vlastnické právo svým jménem a pro sebe v souladu s právními předpisy.
V Trutnově dne 24. 11. 2009

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby