Knihovní řád

Knihovní řád knihovny Muzea Podkrkonoší v Trutnově

I. část

Všeobecná ustanovení.

Poslání knihovny a právní zakotvení

1. Knihovna Muzea Podkrkonoší v Trutnově (dále jen muzejní knihovna) je veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovanými fondy - specializovanou knihovnou ve smyslu § 3, odst. c), d) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

2. Posláním muzejní knihovny je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové povahy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchování kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury a ke vzdělávání a výchově občanů.

3. Činnost muzejní knihovny se řídí zejména těmito právními předpisy:

- zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb,

- vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb.,

- zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy,

- zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském,

- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

4. Muzejní knihovna je knihovnou prezenční.

 

II. část

Knihovní fondy  

1. Knihovní fond má dvě části. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy a je hlášen v centrální evidenci sbírek (CES), podléhá ustanovením zákona č. 122/2000 Sb. a je uložen v depozitáři archivu Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty, vztahující se k odborné činnosti muzea, odborná literatura a částečně i beletrie, literatura mapující historický, přírodopisný, umělecký a sociální vývoj regionu apod. Knihovní fond je průběžně doplňován podle tématického plánu a aktuálních potřeb muzea.

2. Knihovna získává literaturu do fondu následujícími způsoby: nákupem, výměnou, dary, odkazy, eviduje i publikace získané odbornou činností muzea a jejími pracovníky (sborníky, reprezentační publikace apod.).

3. Knihovní fondy se půjčují pouze prezenčně ke studiu v prostoru muzejní knihovny po vyplnění badatelského listu muzejní knihovny, který je přílohou tohoto knihovního řádu.

4. Ze specializovaného fondu je možné formou dlouhodobých výpůjček vytvářet studijní příruční knihovny jednotlivých odborných pracovníků muzea. Za jejich stav odpovídá příslušný pracovník.

5. Uživatelé knihovny jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

III. část

Uživatelé knihovny - jejich práva a povinnosti

1. Uživatelem muzejní knihovny se stává osoba starší 15 let zaregistrováním, které provádí odpovědný pracovník - knihovník. Osoby mladší 18 let mohou být zaregistrovány pouze s ručením zákonného zástupce. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona. Zpřístupnění knihovního fondu muzea k badatelským a studijním účelům je bezplatné. V případě jejich veřejného využití v autorské práci badatele (publikace, výstava apod.) si muzeum vyhrazuje uvedení těchto skutečností v textu badatelské práce, včetně dodržení příslušných autorských a vlastnických práv. Za poskytnutí souhlasu k reprodukci jakékoliv části studovaného materiálu v publikaci je muzeum oprávněno požadovat poplatek za poskytnutí reprodukčního práva, případně určitý počet výtisků, jejichž počet stanoví ředitel muzea.

2. Uživatelé knihovny jsou povinni se řídit knihovním řádem, pokyny pracovníka knihovny a ostatními vnitřními předpisy muzea. Musejí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením knihovny a muzea.

3. Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do knihovny odkládat svrchní oděv, aktovky, velké tašky, batohy, větší zavazadla, deštníky apod. na určené místo. Při odchodu jsou povinni předložit na vyzvání odpovědného pracovníka ke kontrole obsah svých tašek.

4. Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách. Ostatní prostory knihovny nejsou veřejně přístupné. V prostorách knihovny jsou uživatelé povinni zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není dovoleno v těchto prostorách kouřit, jíst ani pít, dále není dovoleno se chovat hlučně.

5. Do prostor knihovny nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných či psychotropních látek, osoby znečištěné, psi či jiná zvířata.

6. Uživatelé mají nárok pouze na jedno místo v knihovně. V případě obsazení míst v knihovně uživatelé musejí vyčkat na jejich uvolnění mimo prostory knihovny.

7. Uživatelé nesmějí vyjímat katalogizační lístky z katalogů ani na ně psát.

8. Pokud uživatel knihovny poruší ustanovení knihovního řádu, může mu být odepřeno užívání služeb muzejní knihovny.

 

IV. část

Výpůjční služby a další služby

1. Knihovna půjčuje knihy a další dokumenty ze svých fondů pouze k prezenčnímu studiu v prostorách knihovny. Historické a konzervační fondy jsou z běžného půjčování vyjmuty a mohou být půjčeny pouze za podmínek, stanovených muzeem pro badatele.

2. Uživatelé knihovny mohou při studiu prezenčně využívat volně přístupné knihy v příruční knihovně, popř. vystavené časopisy a noviny. Ostatní výpůjčky se mohou realizovat pouze prostřednictvím pracovníka knihovny.

3. Čtenáři může být zapůjčeno k prezenčnímu studiu najednou maximálně 10 vázaných svazků nebo 20 volných čísel časopisů. Vzácnější materiály se půjčují pouze jednotlivě.

4. Mimo prostory knihovny si mohou půjčit knihy a jiné materiály na svá pracoviště pouze odborní pracovníci muzea. Nesmějí je však vynášet z budovy muzea a jsou povinni je na požádání pracovníka knihovny vrátit a umožnit jejich studium dalším zájemcům. Rovněž je nesmějí půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, po kterou je mají vypůjčené. Všechny zápůjčky jsou pracovníci muzea povinni bezprostředně zapsat do knihy evidence vnitřních knihovních zápůjček, uloženého v prostorách knihovny.

5. Ve zcela výjimečných a řádně zdůvodněných případech může povolit ředitel muzea nebo jím pověřený pracovník knihovny zapůjčení dokumentů mimo budovu muzea. V těchto případech probíhá zápůjčka na písemný revers o zápůjčce knihy mimo budovu. Jako záruka řádného vrácení může být požadováno složení finanční kauce oproti vystavené stvrzence. Při vrácení výpůjčky po předložení stvrzenky knihovna kauci vrátí.

6. Půjčování k výstavním účelům, především z historických a konzervačních fondů, se může uskutečnit pouze na základě řádné smlouvy o výpůjčce, se souhlasem ředitele muzea nebo jeho zástupce.

7. Knihovna na požádání uživatele zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejích fondech, meziknihovní výpůjční službou (MVS), a to jak klasickou, tak elektronickou formou. Knihovna půjčuje MVS ze svých odborných fondů, tuto službu neposkytuje ze svých historických a konzervačních fondů. Nepůjčuje vzácné a drahé knihy, zapůjčení ostatních knih je vázáno na posouzení ředitele muzea.

8. Knihovna buduje a zpřístupňuje informační aparát knihovny ve formě katalogů a kartoték v bázi elektronického katalogu Clavius. Poskytuje veřejnosti ústní i písemné informace faktografického, bibliografického, referenčního a knihovnického charakteru. Knihovna vypracovává na požádání rešerše. Cena rešerše vypracované v běžném termínu, tj. do týdne, se skládá ze základního poplatku a poplatku za každý vyhledaný titul. Platí se i za vyhledání dokumentu, ve kterém předpokládaná informace není. V případě expresní služby je cena rešerše dvojnásobná. Poplatky stanovuje ceník služeb.

9. Knihovna poskytuje kopírovací služby. Kopie jsou určeny pouze pro osobní potřebu objednavatele, který je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. Pracovník knihovny je oprávněn určit, které materiály mohou být z kopírování vyloučeny (například z důvodu dalšího poškození, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy apod.). Ceny kopií jsou uvedeny v ceníku služeb.

 

V. část

Počítačová pracoviště

 

1. Počítačová pracoviště jsou určena k využívání elektronických informačních zdrojů muzejní knihovny a ke zpřístupnění volně dostupných vědeckých dat z internetu.

2. Uživateli je zakázáno používat na počítačích v muzejní knihovně jiné programové vybavení než to, které je mu v nabídce poskytnuto.

3. Veškeré získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod, způsobených např. jím zanesenými viry.

5. Provoz počítačové sítě nebo počítačů muzejní knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě nebo počítačů, případně z jiných závažných důvodů.

 

VI. část

Poplatky a náhrady

1. Knihovna nevybírá poplatky za využívání knihovních fondů.

2. Poplatky za kopírovací služby a vypracování rešerší jsou stanoveny v ceníku služeb. Dále jsou v něm stanoveny poplatky za vytištění stránek při užívání internetu.

3. Náhrada za poškozené nebo ztracené knihy a jiné dokumenty může být provedena těmito formami:

- uvedením do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož díla ve stejném vydání a vazbě,

- jestliže to není možné, tedy dodáním vázané kopie (případně zaplacením ceny kopie a vazby),

- jestliže náhrada podle předchozích bodů není možná, může povolit ředitel muzea na základě doporučení zodpovědného pracovníka knihovny uživateli dodání jiného vydání díla, případně zcela jiného díla stejné ceny nebo hodnoty,

- nebo požadovat finanční náhradu podle tržní ceny díla.

 4. estliže uživatel neodbornou manipulací s technickými prostředky (výpočetní technika, čtecí zařízení atd.) poškodí tato zařízení, hradí veškeré náklady, které byly vynaloženy na opravu této techniky či počítačové sítě.

5. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek může být uživateli pozastaveno či zcela odepřeno poskytování všech služeb knihovny.

 

VII. část

Závěrečná ustanovení

 1. oučástí tohoto řádu je Příloha č. 1 - Ceník služeb knihovny Muzea Podkrkonoší v Trutnově, Příloha č. 2 - Badatelský list a Příloha č. 3 - Zásady poskytování reprografických a podobných služeb.

2. Výjimky z tohoto knihovního řádu povoluje výhradně ředitel muzea, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele.

3. Jakékoliv závažné případy porušení tohoto řádu, případně návrhy na jeho úpravu, je každý zaměstnanec muzea povinen sdělit bez prodlení řediteli muzea.

4. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2011.

5. Tento knihovní řád ruší dnem nabytí účinnosti platnost dosavadního Knihovního řádu Knihovny Muzea Podkrkonoší v Trutnově ze dne 1. 1. 2003.

V Trutnově, dne 15. 12. 2010.

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby