Pokyny pro autory příspěvků do sborníku Krkonoše - Podkrkonoší

Chystáte-li se nabídnout k otisknutí příspěvek do sborníku Krkonoše - Podkrkonoší, věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

- přijímány jsou pouze původní příspěvky s historickou a vlastivědnou tematikou z regionu Krkonoš a Podkrkonoší s těžištěm v území současného okresu Trutnov

- o zařazení nebo nezařazení nabízeného příspěvku do sborníku rozhoduje s konečnou platností vydavatel, který si může vyžádat jako poradní hlas vyjádření redakční rady.

- sborník otiskuje články a studie (o doporučeném rozsahu maximálně do 30 tiskových stran), materiály, bibliografie, zprávy (např. jubilejní medailonky, zhodnocení zajímavých výstav či akcí), anotace a recenze regionální literatury apod. 

- podmínkou pro otištění příspěvku je jeho dostatečná odborná úroveň se zvládnutím stěžejních pramenů a literatury, stylistická a gramatická správnost textu i splnění formálních podmínek k jeho úpravě (viz níže)

- v případě recenzentských připomínek je redakce oprávněna vrátit studii k doplnění či přepracování, resp. v případě nedoporučení recenzenta ji odmítnout

- příspěvky jsou přijímány na adrese:

Redakce sborníku Krkonoše - Podkrkonoší Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Školní 150
541 01 Trutnov

nebo prostřednictvím e-mailu: muzeum@muzeumtrutnov.cz

popř. je možno příspěvek po telefonické domluvě(tel. + 420 499 811 897) předat osobně

- aktuální složení redakční rady, obsahy všech vydaných čísel, podmínky k publikování příspěvků a další zprávy týkající se sborníku Krkonoše - Podkrkonoší jsou uveřejňovány na http://www.muzeumtrutnov.cz

- příspěvky je nutno odevzdat napsané v českém jazyce v digitální podobě (soubor DOC), obrazové přílohy rovněž nejlépe v digitální podobě (formát JPG, TIF); scany s rozlišením 300 dpi/A4, u pérovek 600 dpi/A4

- v případě doprovodných ilustrací dodejte jako zvláštní soubor i jejich seznam, přičemž dbejte, aby názvy obrazových souborů nezaměnitelně odpovídaly názvům v seznamu (musí být uveden název souboru/obrázku, popisek a zdroj, z něhož byl obrázek získán - např. odkaz na uložení v archivním fondu, publikaci, jméno autora fotografie nebo nákresu a rok pořízení atp.)

- dodržujte platná pravidla českého pravopisu, věnujte pozornost interpunkci a vazbám v souvětích. Jména a názvy uvádějte správně a v celém textu jednotně (v případě starých německých názvů dohledejte a uveďte i dnes platný český název)

- u studií a článků nezapomeňte připojit klíčová slova, stručnou anotaci a podklad pro cizojazyčné resumé o rozsahu max. 1 strany

- s příspěvkem dodejte rovněž údaje o autorovi: jméno a příjmení, tituly, název instituce, popř. bydliště, kontakty (telefon, e-mail)

  Úprava textu

- text odevzdávejte jako soubor typu DOC, vytvořený nejlépe v programu Microsoft Word

- zarovnání k levému okraji, typ písma Times New Roman, velikost 12, řádkování jednoduché, okraje výchozí (2,5 cm z obou stran)

- neodsazujte začátky odstavců (tabulátory ani mezerami), řádky neukončujte Enterem (kromě ukončení odstavců), nerozdělujte slova; nevkládejte sloupce, vícečetné mezery ani zalomení stránek

  Poznámkový aparát

- poznámky (odkazy) vkládejte pod čáru, nikoliv až na konec příspěvku

- poznámky (odkazy) se číslují arabskými číslicemi průběžně pro celý příspěvek bez ohledu na jeho případné členění do kapitol

- u odkazovaných publikací a periodik uvádějte u první citace úplný název včetně podtitulu

Vzor způsobu citací v poznámkách:

a) samostatné publikace

Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 19.

Ivan HLAVÁČEK - Jaroslav KAŠPAR - Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1985, s. 250.

b) autorizované stati v kolektivních publikacích

Friedrich BERNAU, Herrschaft Schatzlar, in: Karl PRÄTORIUS - Hellmut WEBER, Schatzlar. Eine sudetendeutsche Stadt im böhmischen Riesengebirge und die Bezirksgemeinden. Ein Heimatbuch mit Einzelbeiträgen, Marburg an der Lahn 1993, s. 95-105.

Ivo KOŘÁN, Neděliště, in: Emanuel POCHE (red.), Umělecké památky Čech, díl 2, Praha 1978, s. 456-457.

c) články v časopisech

Dušan TŘEŠTÍK - Josef ŽEMLIČKA, O modelech vývoje přemyslovského státu, in: Český časopis historický, roč. 105, 2007, č. 1, s. 262-282.

Antonín TICHÝ, Sněžné Domky. Příběhy lučních enkláv, in: Krkonoše - Jizerské hory. Měsíčník o přírodě a lidech, roč. 36, 2003, č. 7, s. 22-23.

d) články ve sbornících

Josef PETRTYL, Historická dokumentárnost nálezů mincí v podhůří Krkonoš, in: Krkonoše - Podkrkonoší 4, Hradec Králové 1969, s. 9-28.

Miloslav BARTOŠ, Vápenka a mlýn v Černé Vodě u Žacléře, in: Sborníček. Příspěvky Muzea Podkrkonoší v Trutnově 4, Trutnov 2005, s. 131-135.

e) články v novinách

Vladimír RYCHLÍK, O jedné okupaci Žacléře, in: Krkonošská pravda. Týdeník trutnovského okresu, roč. 10, č. 32, 7. 8. 1969, s. 2.

-Pský- [Jiří PETROVSKÝ], Kdo byl Jan z Rokycan?, in: Katolické listy. Občasník katolického duchovenstva, roč. 11, č. 8, 16. 7. 1904, s. 5.

f) edice

Gustav FRIEDRICH (ed.), Desky dvorské království Českého, díl VII, První kniha půhonná z let 1383-1407 (Tabulae curiae regalis per Bohemiam, Tomus VII, Liber citationum primus, inde ab anno MCCCLXXXIII usque ad annum MCCCCVII), Praha 1929, s. 67, č. 176.

František Antonín TINGL (ed.), Liber primus confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim nunc prima vice typis editus, inchoans ab anno 1354 usque 1362, Tomus primus, Pragae 1867, s. 20-21.

Věra JENŠOVSKÁ (ed.), Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16), Tomus I, Fontes Archivi capituli metropolitani eccl. Pragensis, Fasciculus 3, Ann. 1388-1391, Pragae 1974, s. 779, č. 3224.

 

Opakované citaceuvádějte ve zkrácené podobě (nepoužívejte však zkratek c. d., op. cit.):

J. PETRTYL, Historická dokumentárnost, s. 27; I. HLAVÁČEK - J. KAŠPAR - R. NOVÝ, Vademecum, s. 42; M. BARTOŠ, Vápenka, s. 132.

V případě opakování stejného odkazu v následující poznámce možno uvést: Tamtéž, s. 131-132.

Při citacích archivního materiálu je třeba vždy nejprve rozepsat úplný název a sídlo archivu, v případě opakování stačí jen zkratka archivu a místo, název fondu a bližší určení pramene - Státní okresní archiv Trutnov (dále SOkA Trutnov), fond Archiv obce Chotěvice (dále AO Chotěvice), inv. č. 1, kn. 1, Pamětní kniha 1923-1938, s. 22.

- způsob citací a zkracování musí být v celém rukopise jednotný

 

DĚKUJEME, ŽE DODRŽOVÁNÍM UVEDENÝCH PODMÍNEK PŘISPÍVÁTE K BEZPROBLÉMOVÉMU PRŮBĚHU REDAKČNÍHO ZPRACOVÁNÍ SBORNÍKU, A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.

 

Redakce sborníku Krkonoše - Podkrkonoší

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby