Krkonoše - Podkrkonoší, vlastivědný sborník č. 20

Redigovali Vlastimil MÁLEK - Václav HORÁK. Vydalo Muzeum Podkrkonoší v Trutnově 2012. Cena 250 Kč.

OBSAH:

 

Prof. PhDr. Vladimír Wolf jubilující

Zdeněk Jirásek: Prof. PhDr. Vladimír Wolf sedmdesátníkem, str. 13-26,

Vlastimil Málek: Výběrová bibliografie prací prof. PhDr. Vladimíra Wolfa za léta 2007-2011, str. 27-29,

 

Studie a články

 

Miloslav Bartoš-Karel Pošmourný: Historie důlního díla Panny Marie Pomocné ve Lvím dole v Krkonoších,  str. 33-41,

Jan Bílek - Jana Bílková: Čapkovy podněty Masarykovi při nástupu nové vlády v roce 1932, str. 43-47,

Karol Bílek: Nedávno a dnes, str. 49-55,

Przemysław Burchardt: Grosze praskie w sbiorach Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, s. 57-85,

Bogusław Czechowicz: Et quibusdam siam et nasos ad hec asciserunt. Wschodnioczeski najazd Ślązaków wiosną 1421 roku a Biblia, s. 87-93,

Jaroslav Čáp: Pozůstalost Aloise Haase st. z Trutnova, s. 95-105,

Radek Fukala: Švédský vpád do východních Čech a Dolního Slezska (1639-1640), s. 107-118,

Vlastimil Havlík: Patnáct let vysokoškolského studia textilní tvorby v Hradci Králové, s. 121-131,

Růžena Hlušičková: Hořická nemocnice v letech 1943-1945 ve vzpomínkách pamětníka, s. 133-143,

Václav Horák: Seznam pustých domů v Trutnově z roku 1633, s. 145-151,

Martin Chadima: Gustav Adolf Procházka a zápas o ducha Československé církve v jejich počátcích,

s. 153-167,

Dušan Janák: Oběti stalinistických represí z Hořic, s. 169-177,

Helena Jandová: Vztah moci a bezmoci v prózách Josefa Karla Šlejhara, s. 179-189,

Luděk Jirásek: K přesnější lokalizaci lenního statku Burkštadl, s. 191-197,

František Jirásko: Světečtí z Černčic, zvláště schwarzenberští úředníci Petr Kašpar a Jan Václav,

s. 199-213,

Jan Juřena: Národnostní incident v Libči v roce 1938, s. 215-229,

Antonín Just: Trutnov v 18.století, s. 231-239,

Jan Kafka: 7.března 1953: atentát v Hostinném, s. 241-251,

Zdeněk Kárník: Pražský proces se zakladateli Československé sociální demokracie a jeho brněnská souvislost (Jedna kapitola z dvacetiletého úsilí o legalizaci české dělnické politické strany), s. 253-263,

Vilém Kmuníček: Ruská zkušenost Jana Weisse, s. 265-273,

Alena Křivská: Konrád z Trutnova, kněz, kanovník kostela sv.Apolináře, notář arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, farář kostela sv.Petra na Ostrově v Praze, s. 275-281,

Jiří Louda: K současnému stavu poznání stavební historie tvrze a zámku Vrchlabí, s. 283-291,

Vlastimil Málek: Návštěva rakouského císaře Františka Josefa I. v Trutnově dne 2.listopadu 1866, její souvislosi a domácí i zahraniční ohlas, s. 293-307,

Pavel Marek: K (sebe)reflexi života a díla Sigismunda Ludvíka Boušky, s. 309-315,

František Musil: Z dějin broumovského děkanátu, s. 317-331,

Milan Myška: Obraz Slezska a Slezanů v anonymních dopisech „cestujícího Angličana" z roku 1774,  

s. 333-343,

Jiří Němeček: Karel Kratochvíl - malíř a grafik, s. 345-353,

Piotr Pałys: Spór o observatorium meteorologiczne na Śnieżce. Przyczynek do stosunków nadgranicznych w powiecie jeleniogórskim w latach 1945-1947, s. 355-360,

David Papajík: Vítek z Úpy a ze Švábenic a Trutnovsko, s. 363-369,

Svatopluk Pastyřík: Onomastická analýza současných patrocinií na Trutnovsku, s. 371-379,

Vladimíra Paterová: Labská bouda - monstrum, nebo perla? s. 381-387,

Miroslav Plaček: Eroze zeměpanského dominia na příkladu vsi Vlkoše příslušné k bzeneckému panství, s. 389-395,

Josef Ptáček: Dobrušský  obrozenec František Vladislav Hek - Jiráskův F. L. Věk v Janských Lázních a Krkonoších, s. 397-401,

Roman Reil: Kauza prvního ředitele Českých lnářských textilních závodů Egona Breuera, s. 403-411,

Barbara Skoczylas Stadnik: Hieronymus Cingularius Aurimontanus Wildenbergius (1465-1558),  

s. 413-431,

Milan Skřivánek: Filosofické pojednání Antonína Marka, s.433-437,

Jiří Slavík: Zbytky románského kostela ve Dvoře Králové nad Labem a jeho přestavba ve 2.polovině 13.století, s.439-445,

Milan Slezák: Archeologie pravěku a středověku na užším Trutnovsku,  s. 447-465,

Jana Steinerová: Pomístní jména na Trutnovsku, s. 467-477,

Martin Šandera: Vrtkavý hisitský pán Hašek z Valdštejna, s. 479-485,

Jiří Šíl - Ivo Rejchrt: Nástin historiografie města Dvora Králové nad Labem, s.487-499,

Ludmila Štěpánová: K počátkům dopravního spojení Trutnova a Kamienne Góry, s. 501-505,

Jaroslav Šůla: Vznik plátenických /tkalcovských cechů v Českém království v předbělohorské době a jejich statuta, s. 507-513,

Eva Tomková: Znovuobjevená Magistrátní kronika města Dvora Králové nad Labem, s. 515-519,

Jiří Uhlíř: Knihtiskárny, nakladatelství a knihkupectví v Jaroměři a Josefově v datech, s. 521-533,

Oldřich Vaňura: Nástin venkovské barokní tvorby jako duchovního odkazu protireformace v bývalém Hradeckém kraji v letech 1620-1740, s. 535-549,

Ondřej Vašata: František Petrášek - zapomenutý výrobce automobilů v Trutnově na počátku 20. století, s. 551-565,

Ondřej Wolf: Románský kostel sv. Bartoloměje v Lanžově, s. 567-573,

Ludmila Žlábková: Črta ze života členů finanční stráže v Krkonoších ve 20.letech 20.století, s. 575-579.

 

Zprávy

 

Vlastimil Málek: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2009, s. 583-591,

Vlastimil Málek: Zpráva o činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově v roce 2010, s. 592-605,

Roman Reil: Zpráva o činnosti Státního okresního archivu v Trutnově za léta 2009-2010, s. 605-610,

Olga Hájková: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea Vrchlabí v roce 2009, s. 611-613,

Olga Hájková: Zpráva o činnosti Krkonošského muzea Vrchlabí v roce 2010, s. 613-615,

Alexandra Jiřičková: Zpráva o činnosti Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2010,  

s. 616-619,

Daniel Mach: Zpráva o činnosti Městského muzea Žacléř v roce 2010, s. 620-623,

Marcela Strachotová: Zpráva o činnosti Městského muzea a galerie Julie W.Mezerové v Úpici v roce 2009, s. 623-624,,

Martina Poliaková: Zpráva o činnosti Tkalcovského venkovského muzea Dům pod jasanem v Trutnově-Voletinách v roce 2010, s. 625,

Martin Vlasák: Zpráva o činnosti občanského sdružení Stachelberg za roky 2009 a 2010,  s. 625-626,

Karel Nývlt: Hasičské muzeum Velké Svatoňovice, s. 626-627,

Iva Zaplatílková: Zřízení Muzea podzemí Krkonoš v Černém Dole, s. 627-628,

Vlastimil Málek: Filozof a někdejší  ředitel   Muzea Podkrkonoší v Trutnově PhDr. Zdeněk Vašíček zemřel, s. 628,

Ondřej Vašata: Za Jiřím Švecem, s. 629-630,

Milan Slezák: Odešel Miroslav Richter, s. 630-631,

Ondřej Vašata: 90 let Antonína Justa, s. 631,

Ondřej Vašata: Ing. Theodor Lokvenc, CSc., pětaosmdesátiletý, s. 631-632,

Miloslav Bartoš: Laudatio Antonína Tichého k jeho sedmdesátinám, s. 632-633,

Ondřej Vašata: 65 let Ing. Luboše Zeleného, s. 633.

 

Zprávy o literatuře, s. 637-650

Seznam autorů příspěvků, s. 651

Pokyny pro autory příspěvků, s. 653-654

Změna průběžného číslování vydávaných svazků vlastivědného sborníku Krkonoše - Podkrkonoší, s. 655

 

Používáme soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies a další sledovací nástroje s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

upravit předvolby