Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis

Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis

 

 

Významnou složkou činnosti Muzea Podkrkonoší v Trutnově je od roku 2009 realizace historicky prvního mezinárodního projektu spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie: Historickým poznáním k užší spolupráci příhraničních oblastí Euroregionu Glacensis.


 

 

Jeho příprava byla zahájena nově jmenovaným vedením muzea v březnu 2009. Projektová žádost byla zpracována v březnu až dubnu 2009 za pomoci euromanažera Ing. Güntera Fiedlera a podána na Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis v Rychnově nad Kněžnou. Projekt splnil předepsané náležitosti a obdržel registrační číslo CZ.3.22/3.3.02/09.01144. Následně byl 3. Euroregionálním řídícím výborem dne 30. 6. 2009 doporučen ke kofinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013; Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Projekt je navržen v celkovém objemu 20 521,11 EUR, přičemž výše schválené dotace z prostředků Evropské unie činí 16 699,19 EUR. Jako partnera z polské strany se Muzeu Podkrkonoší v Trutnově podařilo získat Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze, zastoupeného jeho ředitelkou paní Mgr. Barbarou Skoczylas-Stadnik. Významným spolupracovníkem z české strany se stal prof. PhDr. Vladimír Wolf, předseda české části Kladské komise historiků.


 

 

Projekt v základní části zahrnul vydání dvou vědeckých historických sborníků, uspořádání dvou historických kolokvií, mezinárodní vědecké konference a přednášek pro širokou veřejnost a školní mládež. Tato základní část byla rozvržena na léta 2009–2010 a měla dvě fáze.


 

 

První fáze, zaměřená na 550. výročí zřízení Hrabství kladského, byla realizována v roce 2009. Nejprve byl ustaven česko-polský tým historiků ke zpracování dějin Kladska a dne 17. 9. 2009 Muzeem Podkrkonoší uspořádáno v Trutnově historické kolokvium na téma 550 let Hrabství kladského. Z tohoto odborného setkání vzešly příspěvky do sborníku 550 let Hrabství kladského/550 lat Hrabstwa Kłodzkiego 1459–2009 (315 stran), vydaného v polovině října a představeného ve dnech 15. – 16. 10. 2009 v Kłodzku a Náchodě na mezinárodní česko-polské konferenci Hrabstwo Kłodzkie na tle historii regionu i Europy Środkowej/Hrabství kladské na pozadí historie regionu a střední Evropy.

 

 

 

Druhá fáze základní části projektu byla realizována v roce 2010 a byla zaměřena na mapování historie regionu mezi Trutnovem a Kamiennou Górou.  Dne 11. 3. 2010 bylo v Trutnově uspořádáno Muzeem Podkrkonoší česko-polské historické kolokvium Pod Libavským sedlem.  Čeští a polští odborníci, především z regionálních archivů a muzeí, připravili společně vědecký historický sborník Pod Libavským sedlem a dne 9. 9. 2010 proběhla v Trutnově  mezinárodní vědecká konference Z minulosti česko-polských/česko-slezských vztahů na pomezí severovýchodních Čech.

 


 

V navazující části jsou od roku 2011 v rámci udržitelnosti projektu každoročně pořádány Muzeem Podkrkonoší přednášky a projekce z témat česko-polských, resp. česko-slezských dějin, popř. příhraniční historie, a to jak v Čechách, tak v Polsku (viz přehledy činnosti muzea a uplynulé akce).

 


 

 Cílem projektu je zejména zmírnění okrajového charakteru příhraničních oblastí, vytvoření spolupracujících odborných týmů na obou stranách hranice, oživení historického povědomí a prohlubování pocitu vzájemné sounáležitosti mezi oběma státy, jak mezi muzejníky, archiváři či historiky, tak i mezi studenty českých a polských škol, rozvoj badatelské spolupráce i kontaktů.


 

 

To se daří také díky tomu, že v roce 2009 byli v souvislosti s realizací projektu přizváni do mezinárodní redakční rady sborníku Krkonoše – Podkrkonoší, vydávaného Muzeem Podkrkonoší v Trutnově, ředitelka Muzea Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze Mgr. Barbara Skoczylas-Stadnik a historik Mgr. Przemysław Burchardt, dále Mgr. Edita Łaborewicz za Archiwum Państwowe we Wrocławiu – Oddział w Legnicy a Mgr. Ivo Łaborewicz za Archiwum Państwowe we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze.

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace