Muzeum na facebooku

Kolik je písemností k historii trutnovského pivovaru?

27.01.2013

V souvislosti s výstavou o historii trutnovského pivovaru nazvanou Kde se pivo vaří, tam se dobře daří... přinášíme stručný přehled, kolik písemností je o minulosti pivovaru k dispozici...

 

 

Kolik písemností je k historii trutnovského pivovaru?

 

V Trutnovinkách víkend č. 1/2013 vyšel článek „Co výstava o pivovaru nemá", jehož cílem bylo upozornit na dvě písemnosti, které nebyly na výstavu zařazeny. Protože článek mohl u nezasvěcené veřejnosti vyvolat neoprávněný dojem, že snad byl výběr exponátů ošizen v neprospěch „unikátů", je vhodné uvést několik faktů, které celou problematiku osvětlují:

 

V první řadě je nutno říci, že na většinu výstav musí být materiál důkladně vybírán. Není vždy možné ani účelné vystavit všechno, co se dochovalo. Exemplárně se to týká právě výstavy o pivovaru. Pokud jde o uvedené dvě písemnosti z konce 17. století, dotýkají se trutnovského pivovaru jen okrajově, resp. nepřímo, jak ostatně vyplývá z jejich popisu ve zmíněném článku. Kurátoři výstavy přitom nebyli v nouzi - archiválií se k trutnovskému pivovaru dochovala celá řada, avšak vzhledem k prostorovým možnostem výstavních sálů bylo možné vystavit jen vybrané, tedy zlomek skutečně existujícího množství.

 

Zejména ve Státním okresním archivu v Trutnově je uchovávána řada písemností z 16. až 20. století. Vždyť jenom Hüttelova kronika z 16. století obsahuje na několika stranách zápisy o pivovaru, které jsou ve srovnání s uvedenými dvěma dokumenty daleko starší, o více než století. Na výstavě lze však díky vstřícnosti ředitele trutnovského archivu Romana Reila vidět přímo originály některých archiválií ze 17. a 18. století, jako třeba žádost měšťanů o pivovarní dny (1652), seznam hostinců ve městě a jeho vesnicích (1709), žádost Ignatze Schmidta o místo sládka (1733) nebo relaci komise o prohlídce pivovaru (1753), v kopii např. ověřený opis privilegia k výstavbě pivovaru r. 1672. Archivní fond Archiv města Trutnova obsahuje několik dalších důležitých archiválií vážících se k pivovaru. Mimo jiné - jen pro rámcovou představu - várečné a jiné výkazy trutnovského a libečského pivovaru (pro roky 1645, 1647-1649, 1651, 1676, 1690, 1701, 1781), písemnosti týkající se povolení znovuvystavení pivovaru (1670-1673), opis narovnání mezi městskými a předměstskými právovárečnými měšťany (1710), výtah z účtů městského a libečského pivovaru (1757/74), vodovod k městské sladovně (1783).

 

Pomineme-li ústřední archivy (zejména Národní archiv Praha), závažné jsou archiválie deponované ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Zde je k trutnovskému pivovaru dokonce několik samostatných archivních fondů (!) se stovkami dokumentů ze 17. až 20. století. Stěžejní je fond Měšťanský pivovar Trutnov, který čítá 3,5 tzv. běžných metrů archiválií představujících časové rozpětí 1674-1946. Dále je to fond Podkrkonošské pivovary, n. p. Trutnov (zahrnuje přechodné období kolem 1948), navazuje fond Krkonošské pivovary n. p. Trutnov (časový rozsah 1952-1960), fond Pivovary s. p. Hradec Králové (1948-1997), pod něž trutnovský pivovar patřil (zahrnuje zejména materiály z 80. let), apod. Svým způsobem zajímavý je jistě i archivní fond Revoluční odborové hnutí - závodní výbor Krkonošské pivovary n. p. Trutnov (1953-1959). Jenom tyto fondy čítají stovky nejrůznějších písemností k trutnovskému pivovaru, ovšem - znovu opakuji - na výstavy se vždy provádí výběr, vystaveny mohou být jen některé z nich.

 

Velké množství dokumentů je také v soukromých rukách, např. sběratelů nebo rodin bývalých zaměstnanců. Z této kategorie jsou i v úvodu zmíněné dvě písemnosti. Ve skutečnosti jich jsou však stovky z různých období. Můžeme sem připočítat i rozličné doklady osobního charakteru (např. potvrzení o zaměstnání). V soukromých rukách jsou také četné trojrozměrné předměty, kterými jsme velice rádi expozici o pivovaru obohatili. Jsou to zejména pivní lahve, zátky, půllitry, sudy, přepravky, etikety, tácky, reklamy apod. Ačkoliv jsou na výstavě ve velkém množství prezentovány, těžko může kdokoliv předpokládat, že tam jsou všechny, které se dochovaly. Nicméně bych zde rád vyzdvihl spolupráci se soukromými sběrateli, kteří nám potřebné exponáty zapůjčili. V první řadě je to majitel a ředitel pivovaru Karel Janko, dále soukromí sběratelé Petr Pícha, Jiří Beran, Antonín Tichý a další.

 

Podobným způsobem by se mohl každý bývalý zaměstnanec (včetně někdejších brigádníků, praktikantů apod.) podivovat, že se na výstavě nenašel, byť třeba na fotografii. Uvědomme si, kolik se jen dochovalo z historie pivovaru snímků. Opět bylo logicky možné představit jen některé, vypovídající zejména o stavebních a technologických proměnách podniku. Výstava bohužel nemůže nikdy být almanachem s výčtem zaměstnanců ani vědeckou monografií o tisíci stranách, jejímž cílem je zachytit úplně vše, co s pivovarem kdy souviselo. Nicméně doufejme, že se někomu stane téma dějin trutnovského pivovaru tématem badatelským, nejlépe celoživotně. Jistě si to zaslouží. Vždyť pro řadu obyvatel regionu je celoživotní láskou jeho zlatavý produkt.

 

Vlastimil Málek, ředitel muzea

 

Pro ilustraci jeden ze snímků archiválií vážících se k trutnovskému pivovaru: Písemnost pochází z roku 1647 a je uložena ve Státním okresním archivu Trutnov, avšak ani ona se na výstavu bohužel již nevešla...

 

 

21.02.2019

Dr. Emil Hácha - tragická postava našich národních dějin. Přednáška PaedDr. Karla Řeháka z Malých Svatoňovic

Další informace

28.02.2019

Krvavý 4. březen 1919 v Československu. Přednáška PhDr. Ondřeje Vašaty

Další informace

07.03.2019

Poklad na jezeře. Pátrání po tajemství Gauleitera Warthelandu Arthura Greisera. Přednáška Milana Zachy Kučery

Další informace

14.03.2019

Karel Jaromír Erben. Mistr české mytologické balady. Přednáška Bc. Jana Raina z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Další informace

21.03.2019

Přednáškový podvečer: Novinky v poznání sakrální architektury severovýchodních Čech

Další informace

28.03.2019

Dokonáno jest aneb konec Československa v březnu 1939. Přednáška Prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc.

Další informace
Aktuální program
o muzeu

Adresa
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Školní ul. 150
541 01 Trutnov

IČ: 751 191 53

Otevírací doba

Celoročně úterý až neděle:
9-12, 13-17 hodin.

Vstupné
Plné vstupné komplet (expozice + výstavy): 60,- Kč
Zlevněné vstupné komplet (expozice + výstavy): 30,- Kč

Plné vstupné výstavy (bez expozic): 30,- Kč
Zlevněné vstupné výstavy (bez expozic): 10,- Kč

Zlevněné vstupné: Děti od 3 let, studenti, senioři, ZTP, ZTP-P, držitelé průkazů ITIC, ISIC a smluvních slevových karet

Zdarma: Děti do 3 let, držitelé průkazů AMG

Tel.: 499 811 897
Tel.: 499 815 393
Fax.: 499 811 897

muzeum@muzeumtrutnov.cz

http://www.muzeumtrutnov.cz

 

Mapka

tv drak